Osnovne informacije

Telekomunikacioni forum TELFOR je INTERNACIONALNI godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali takođe i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi. Na taj način TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

U toku TELFOR-a organizuju se:

 • plenarne sednice sa predavanjima po pozivu,
 • više desetina autorskih sesija sa autorskim radovima iz različitih oblasti telekomunikacija,
 • sesije sa radovima studenata redovnih i master studija,
 • stručni seminari za afirmisane stručnjake,
 • obrazovni seminari za mlade stručnjake i studente redovnih i master studija,
 • specijalne prezentacije vodećih internacionalnih i domaćih telekomunikacionih kompanija,
 • prezentacije novih stručnih knjiga,
 • izložba telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema, prateće opreme i usluga,
 • tematske rasprave, panel diskusije i okrugli stolovi u vezi sa aktuelnim temama,
 • stručne i komercijalne prezentacije kompanija,
 • prezentacije i skupovi profesionalnih udruženja, konferencije za štampu, prijemi, itd.

Na TELFOR-u se mogu prezentirati radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, sa novim idejama, sa korisnim iskustvenim zaključcima, zatim pregledni radovi i radovi obrazovnog tipa. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Po pozivu Programskog odbora na TELFOR-u se prikazuju i pregledni radovi i prezentacije pojedinaca i kompanija. Detaljna lista aktuelnih tema data je i u pozivu za autore radova. Recenzirani prihvaćeni radovi se objavljuju u CD-zborniku. Prihvaćeni i izloženi radovi biće posle TELFOR-a ponuđeni za objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (http://ieeexplore.ieee.org)

Autori i/ili koautori prihvaćenih regularnih radova plaćaju kotizacije. Obavezna je najmanje jedna kotizacija po svakom prihvaćenom regularnom radu.

Za posetioce autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, kao i za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je besplatno. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari mogu se posebno naplaćivati.

Među telekomunikacionim poslenicima značaj TELFOR-a raste svake godine. TELFOR redovno ima veliki broj učesnika i posetilaca, kako pojedinaca, tako i kompanija, iz svih telekomunikacionih segmenata. Tipično, na Telfor dolazi oko 2000 posetilaca i za TELFOR se prihvata od 300-500 detaljno recenziranih radova sa ukupno 700-900 autora/koautora. Proteklih godina nekoliko desetina telekomunikacionih kompanija bilo je na različite načine angažovano u vezi sa TELFOR-om, pri čemu su svoje prezentacije imale i poznate svetske kompanije kao što su Agilent, Alcatel, Cisco, Ericsson, HP, Huawey, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Rohde & Schwarz, Siemens i druge, po pravilu zajedno sa svojim lokalnim partnerima, kao i oko 50 domaćih i međunarodnih organizacija donatora i učesnika.

Predsednik Upravnog odbora
Prof. dr Đorđe Paunović


potpis

Način rada foruma

Rad Foruma će se odvijati u okviru plenarnih sednica sa predavanjima, radovima po pozivu i tematskim izlaganjima, kroz rad više specijalnih sekcija, sekcija sa autorskim radovima, sekcija sa radovima studenata redovnih studija, preko panel diskusija i okruglih stolova o aktuelnim temama, usmerenih seminara, tehničkih izložbi kompanija, tematskih izložbi i prikaza, tehničkih i komercijalnih prezentacija, profesionalnih skupova i sastanaka, itd. Plan i program rada utvrđuje Organizacioni odbor.

Učešće

Kompanije, institucije, autori pojedinici i drugi učesnici iz širih oblasti telekomunikacija i IT su pozvani i dobrodošli da učestvuju u radu Telfora pod uslovima objavljenim na www.telfor.rs .

Podnošenje radova

Autori pojedinci za TELFOR mogu podneti stručne i naučne radove sa originalnim praktičnim ili teorij­skim rezultatima istraživanja, od interesa za širi skup stručnjaka u području iz koga je rad, kao i radove koji sadrže primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, prikaze praktičnih novih rešenja ili uređaja, rezultate eksperimentalnih istraživanja, realizacije poznatih rešenja na novi način i slično.

Za TELFOR se prijavljuju radovi čiji sadržaj nije pre Foruma saopšten, objavljen ili na drugi način prikazan. Prijavljeni radovi moraju sadržati naučne, stručne ili primenjene rezultate samih auto­ra. Objavljeni rezultati ni na koji način ne smeju povrediti autorska prava drugih pojedinaca ili organizacija. Iako se svi radovi recenziraju, sami autori odgovaraju za pravo objavljivanja, originalnost i kvalitet radova.

Učesnici izuzetno mogu ponuditi Programskom odboru, ili Programski odbor može naručiti po pozivu, pregledne radove iz pojedinih oblasti, odnosno radove sa prikazima rezultata drugih autora i institucija (bez sopstvenog doprinosa odnosno učešća u istraživanju podnosioca rada). Na radu se tada mora obavezno naznačiti da je u pitanju pregledni rad, odnosno moraju se jasno i dosledno naznačiti izvori informacija i eventualne dozvole za objavljivanje do tada nepublikovanih rezultata.

TELFOR posebno organizuje sekciju za studente OSNOVNIH I DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA. U ovoj sekciji radove objavljuju isključivo studenti-autori, uz eventualnu neobaveznu naznaku imena nastavnika-mentora.

Kao autor-koautor originalnog rada svaki učesnik može biti zastupljen najviše tri puta. Radove treba po pravilu napisati i referisati na engleskom ili na srpskom jeziku.

Na recenziju se primaju isključivo radovi (a) koji su prispeli na vreme, i (b) koji su pripremljeni u skladu sa Uputstvom za autore i uglednim primerima koji su objavljeni na stranici TELFOR-a www.telfor.rs. Rad se registruje i elektronska verzija rada se dostavlja ”on-line” preko Internet web-servera, u skladu sa uputstvom na stranici TELFOR-a www.telfor.rs.

Predajom rada AUTORI PRIHVATAJU SVA PRAVILA NAVEDENA U OVOM POZIVU.

Kotizacija, recenzije, zbornik radova, uslovi

Za autore i učesnike autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je BESPLATNO. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari plaćaju se posebno.

Radovi poslati za TELFOR se anonimno recenziraju. Recenzente određuje Programski odbor. Prihvataju se radovi koji po oceni recenzenata sadrže evidentan rezultat samih autora ili koje je Programski odbor prihvatio kao kvalitetne pregledne radove.

Odluka recenzenata o prihvatanju ili neprihvatanju rada je konačna.

Recenzirani prihvaćeni radovi se objavljuju u CD zborniku radova TELFOR-a. Prihvaćen rad na Forumu obavezno izlaže autor ili koautor. Prihvaćeni rad koji nije izložen u odgovarajućoj sekciji TELFOR-a ne može se navoditi kao rad objavljen na TELFOR-u. Prihvaćeni radovi koji su izloženi na TELFOR-u biće posle TELFOR-a uključeni u IEEE Xplore digitalnu biblioteku (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp). Programski odbor može odabrati i preporučiti neke radove za publikovanje u naučnim i stručnim časopisima.

Politika, regulativa i usluge u telekomunikacijama i IT

 • Značaj telekomunikacija u privredi i društvu,
 • Sadašnje stanje domaćih i svetskih telekomunikacija,
 • Trendovi budućeg razvoja telekomunikacija,
 • Deregulacija, liberalizacija i strukturna reorganizacija,
 • Modeli reformi, regulativa i standardizacija,
 • Privatizacija u okviru telekomunikacionog sektora,
 • Usluge, menadžment i marketing,
 • Ekonomski aspekti poslovanja preduzeća.

Tehnike telekomunikacija i informacionih tehnologija

 • Telekomunikacione mreže,
 • Komutacija,
 • Sistemi prenosa,
 • Protokoli i signalizacija,
 • Računarske telekomunikacije,
 • Radio-komunikacije,
 • Mobilne telekomunikacije,
 • Satelitske telekomunikacije,
 • Optičke telekomunikacije,
 • Radio-difuzija slike i tona,
 • Kablovska i satelitska televizija,
 • Prenos podataka,
 • Internet - globalne mreže,
 • Informacione tehnologije,
 • Multimedijalne tehnike,
 • Telekomunikacioni uređaji,
 • Radio i mikrotalasna tehnika,
 • Primenjena elektromagnetika,
 • Antene i prostiranje,
 • Obrada signala,
 • Električna kola i sistemi,
 • Video i audio-tehnika, akustika,
 • Telekomunikacioni softver,
 • Telekomunikacione usluge,
 • Teleinformatika,
 • Napajanje u telekomunikacijama,
 • Merenje u telekomunikacijama.

Navedene oblasti i podoblasti ne isključuju prijavu i prikaz radova i iz drugih bliskih ili specifičnih oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija, ako Programski odbor to prihvati.