Izlaganje Radova

  • Autorski rad izlaže autor ili koautor. Ukoliko rad ne bude izložen od strane autora ili ko­autora, smatraće se da nije uključen u program Foruma.
  • Prezentacije izlažu autori po pozivu ili ovlašćeni predstavnici kompanija.
  • Za izlaganje rada u autorskim sekcijama, pitanja, odgovore i diskusiju predviđeno je najviše 15 minuta po radu. Autori treba da svoje uvodno izlaganje pripreme (i vremenski isprobaju) tako da ne bude duže od 12-13 minuta. Predsedavajući će u slučaju potrebe posle 15 minuta prekinuti izlaganje bez obzira dokle je u svom izlaganju stigao izlagač.
  • Za radove po pozivu i prezentacije u posebnim, tehničkim i komercijalnim sekcijama trajanje izlaganja se određuje u dogovoru sa organizatorima
  • Autori treba da kratke izvode iz svog rada/prezentacije, u formi teza, slika i dijagrama, pripreme u prezentacionom programu "Power Point" za projektovanje sa računara i video­projektora.
  • Prezentaciju treba smestiti na ispravan magnetni medijum (CD, USB Memory) koji treba predati tehničkim sekretarima pre početka sesije ili doneti instalirano na sopstvenom prenosnom računaru. Organizatori obezbedjuju PC računare i video­projektore.
  • Autori treba da vizuelno provere svoje prezentacije. Slova, slike, blokovi, tabele i formule treba da budu vidljivi sa najmanje 10 m, uz pretpostavku da je projektovana slika veličine približno 2*1,5 m. Treba koristiti slova i oznake MINIMALNE veličine 24-28 "pointa". Na jednom prikazu ne treba da bude više od nekoliko redova teksta, ili jedna slika, ili 1-2 formule, ili jedna tabela veličine najviše 6*5 redova i kolona, itd.
  • Prilikom izlaganja rada treba izostaviti objašnjavanje komplikovanih formula ili na­vođenje složenih tehničkih detalja. Pošto će CD zbornik radova biti publikovan, i pošto će radovi/prezentacije biti objavljeni na sajtu TELFOR-a, izlaganje treba da obuhvati samo osnovne ideje, koncepte rešenja i rezultate.
  • Autor koji izlaže rad treba da se 5 minuta pre početka sesije javi u svojoj sali sekretaru ili predsedavajućem radi evidencije i dogovora.